- Водене на комплект документи съгласно Законовите и Общински изисквания.

- Провеждане на Общи събрания и привеждане в действие на взетите решения.

- Изготвяне на правно издържан правилник за вътрешният ред.

- Поддръжка на изрядна документация съгласно Законовите изисквания.

- Организиране на ремонтни дейности след решение на ОС:

- Предоставяне на оферти и избор на най-изгодната от тях-Цена , Срок ,Качество.

- Контрол на изпълнението и приемане на ремонтните работи с приемо-предавателен протокол.

- Поддръжка на ел. инсталацията (смяна на крушки,ключове и други дребни ремонти.

- Трудът е безплатен а консумативите се заплащат от общата каса.